Η ιστορία και το Μέλλον του Ευρωκώδικα 8

Αθήνα, Ελλάδα
,
06/12/1996 έως 07/12/1996
Συμπόσιο
:

Η ιστορία και το Μέλλον του Ευρωκώδικα 8

ΕΚΠΠΣ / ΟΑΣΠ
ΕΜΠ

Το Συμπόσιο οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (ΕΚΠΠΣ) και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οπλισμένο Σκυροδέματος του Ε.Μ.Π. (Διευθυντής Καθ. Θ. Π. Τάσιος).

Σκοπός του Συμποσίου ήταν να παράσχει στους Ευρωπαίους Μηχανικούς, αλλά και στους υπεύθυνους για τη σύνταξη Εθνικών Κανονισμών, πληροφορίες σχετικές με το επιστημονικό, το νομικό και το οργανωτικό περιβάλλον του Ευρωπαϊκού Αντισεισμικού Κανονισμού.

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι Μηχανικοί παρακολούθησαν μια συνολική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Αντισεισμικού Κανονισμού, ο οποίος περιέχει και κεφάλαια που δεν καλύπτονται από Εθνικούς Κανονισμούς των χωρών της Ευρώπης. Το Συμπόσιο αυτό προσέφερε επίσης τη δυνατότητα να συζητηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρόκειται να οργανώσει τις μελλοντικές διαδικασίες για την οριστικοποίηση του ΕΚ8.

Οι ομιλητές επιλέχθηκαν μεταξύ όσων είχαν συμβάλλει στην προετοιμασία του ΕΚ8 και όσων ασχολούνται με την οργάνωση της μελλοντικής εξέλιξης του ΕΚ8 (συλλογή τελικών σχολίων, αξιολόγηση, νομικό καθεστώς).

Στο τέλος του Συμποσίου εκδόθηκε ένας τόμος 375 σελίδων με τα Πρακτικά. Τα περιεχόμενα φαίνονται παρακάτω:

 1. Η ιστορία του ΕΚ8 (H. Bossenmayer)
 2. Υφιστάμενο καθεστώς του ΕΚ8 (P. Pinto)
 3. Το μέλλον του ΕΚ8 (E. C. Carvalho)
 4. Το πλαίσιο των Ευρωκωδίκων στην Ελλάδα (A. Πλάκας)
 5. Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (Μ. Φαρδής)
 6. Μεταλλικές κατασκευές (Ι. Βάγιας)
 7. Κατασκευές από τοιχοποιία (Ε. Βιντζηλαίου)
 8. Σύμμικτες κατασκευές (Α. Καραμάνος)
 9. Έδαφος (Γ. Γκαζέτας)
 10. Επισκευή και ενίσχυση (Θ. Π. Τάσιος)
 11. Γέφυρες (Β. Κόλιας)
 12. Πύργοι, ιστοί, καμινάδες (G.Gross)